สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (คกส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (คกส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อติดตามและรับฟังการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ทั้งนี้ให้เกียรติเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ รองประธานฯ เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาแผนการดำเนินกิจการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสรุปได้ ดังนี้ จำนวนสมาชิกประเภทรายบุคคล จำนวน ๑๐,๐๕๘,๗๒๔ คน และประเภทองค์กร ๑๒๙ องค์กร โดยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ได้มีการพิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกเสนอขอรับการสนับสนุนทั้ง ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น ๑๐๔,๖๒๙ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๖๙,๐๔๙,๐๔๓ บาท ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

 “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เป็นนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและ เสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ โดยนำศักยภาพและความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ซึ่งนับว่าเป็นพลังสังคม อย่างหนึ่ง ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ให้มีการนำมาใช้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ง เพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง สามารถช่วยนำพาและร่วมสร้างสังคมไปสู่ความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์ และมีสันติสุขอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายสำหรับการดำเนินงานดังกล่าว รัฐบาลจะทำงานร่วมกับองค์กรสตรี ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคนโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุน เพื่อให้สตรีทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ