สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการและองค์กรสมาชิก เนื่องในการจัดงานกาชาด ร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๕๙
๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ และสภาสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งในสภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการ สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก ทั้งนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) เป็นประธานการประชุมการเตรียมจัดงานกาชาด ร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ โดยมีคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิกร่วมเป็นกรรมการจัดงานฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณเบญจมาศ ปริญญาพล ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณไปรยา บุญมี รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณทิพวรรณ กิตติสถาพร คุณวราพร พิพิธสุขสันต์ กรรมการอำนวยการ ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า คุณศรีวรรณ สายฟ้า คุณสุกัญชญา ตันสุหัส คุณอนงค์ศรี สิทธิอาษา คุณอรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานคณะกรรมการบริหาร คุณจิตรี จิวะสันติการ  ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีฯ คุณจรรยา เฮงตระกูล รองประธานคณะกรรมการบริหาร พล.ท.หญิงประคิณันต์ แสงรุ่งเรือง กรรมการบริหาร คุณอภิชฏา ทองรักษ์ คุณนภาสิริ ผาสุกวนิช และองค์กรสมาชิก ดังนี้

คุณประภา กิจจะนะ ผู้แทนจากสมาคมภาคพื้นแปซิฟิคและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณยุพดี สิริรัชต์กุล ผู้แทนสตรีไทยคาทอลิก

คุณฉันทนี โมลี  ผู้แทนสหพันธ์สมาคมไว ดับ ยู ซี เอ แห่งประเทศไทย

คุณอนุสรณ์ กัมทรทิพย์ และคุณนิตยา รัตนา  ผู้แทนสตรีวัดระฆังสมาคม

คุณวิไลพรรณ มั่นคง ผู้แทนสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณวิจิตรา ตระการเถลิงศักดิ์ นายกสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดสมุทรปราการ

คุณศรีพรรณ สายฟ้า นายกสมาคมไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย

คุณชนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณวิชาญา ตั้งสง่า ผู้แทนสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คุณสุรีย์ญา ป้องประภา และคุณจรินทร์ญา จันทร์อำ ผู้แทนสมาคมสตรีชาวนาไทย

คุณสมใจ วิชัยดิษฐ์ ผู้แทนสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณวารุณี ธนวรานิช และคุณจันทิมา ปัญจวัฒน์ ผู้แทนสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

คุณดารารัตน์ จงศิริ นายกสโมสรไลออนส์พระนั่งเกล้า กรุงเทพฯ

คุณประภา กิจจะนะ และคุณมนวิภา ประชัญคดี ผู้แทนสมาคมซอนต้าประเทศไทย

คุณ ณ ฤดี เคียงศิริ นายกสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา

คุณอุทุมพร จามรมาน นายกสายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมถ์

คุณกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณวิภา เจ้าพิทักษ์วงศ์ ผู้แทนสมาคมสตรีสัมพันธ์

คุณทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี ผู้แทนสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี

คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

พันเอกหญิงอัญพร หิญชีระนันทน์ สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณฐิติกาญจน์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้แทนสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 ซึ่งในปีนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ เตรียมจัดร้านฯ อย่างยิ่งใหญ่ และจะส่งร้านเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด "ใต้ร่มพระบารมี สดุดี ๘๔ พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย" ภายในร้านจะสื่อความหมายของตราสัญลักษณ์  ลักษณะเลข ๘๔ แทนใบโพธิ์ สื่อความหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ สีเหลืองทองของเลข ๘๔ เปรียบพระบารมีดั่งร่มโพธิ์ทองที่ปกป้องคุ้มครองให้ปวงชนชาวไทยอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ลวดลายไทยที่มีความงดงามอ่อนช้อยโดยรอบ สื่อความหมายถึงความงดงามของพรรณไม้ในพระนามซึ่งมีหลากหลายพันธุ์ "สีฟ้า" เป็นสีประจำพระองค์ นอกจากนี้จะจับมือกับสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งประกวดขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙