๒๙๖.ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯเดินหน้า ลงนาม บันทึกข้อตกลง(MOU)กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
๐๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

*** ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯเดินหน้า ลงนาม บันทึกข้อตกลง(MOU)กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  โครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”


***วันนี้ (2 ธันวาคม 2562) 
เวลา 09.10 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ลงนาม บันทึกข้อตกลง(MOU)โครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” กับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
และนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ การรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย เพื่อช่วยกันสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลัษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีชุมชนที่ทอผ้าไหม ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพการทอผ้า มากกว่า 30 กลุ่ม จากทั้ง 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น และมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ได้มาจัดแสดงและจำหน่ยผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมอันลือชื่อของจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ดร.วันดี กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวง ต่อปวงสตรีและปวงชนชาวไทย ที่ได้ทรงมีพระวิริยะ พระปรีชาชาญ พลิกฟื้นผ้าทอไทยทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมในสังคมจวบจนปัจจุบัน ได้สร้างงาน สร้างอาชีพทอผ้าแก่สตรีทั่วทุกภูมิภาค หากว่าคนไทยครึ่งประเทศ จำนวน 35 ล้านคน ได้ร่วมกันใส่ผ้าไทยทุกวัน เฉลี่ยซื้อผ้าไทยเพียง 10 เมตรต่อคน จะก่อให้เกิดความต้องการผ้าไทยถึง 350 ล้านเมตร ในราคาเมตรละ 300 บาท จะเกิดการซื้อขายกว่า 100,000 ล้านบาท เป็นการสร้างงาน สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตจากระดับครอบครัวถึงชุมชนอย่างยั่งยืน

ดร.สมศักดิ์ กล่าวว่าจังหวัดขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก ให้ได้รับการจานนามเป็นเมืองหัตถกรรมแห่งผ้ามัดหมี่ ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวขอนแก่น ทำให้วันนี้ผ้ามัดหมี่ขอนแก่น เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

  โครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย  กระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลัษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น


 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติญ