สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๙
๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๙  โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ทั้งนี้ดร.วันดี ได้มอบหมายให้คุณเบญจมาศ  ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทนสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นอนุกรรมการร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม