๒๙๓.สภาสตรีแห่งชาติฯ จับมือพช.เพชรบูรณ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธีลงนาม MOU ประสานความร่วมมือ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสาว
วรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทนประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นผู้แทนประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ
ลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือ “โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่าง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์  กับจังหวัดเพชรบูรณ์ 
และประธานสตรี 17 จังหวัดภาคเหนือ
เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย  โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์       
นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ
โดยมี
นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ
นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
และได้รับเกียรติจาก
นางจรัสนภา  เอี่ยมวิจารณ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์       
นางสลักจฤฎดิ์  ติยะไพรัช ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ และนางธีรพร พรพฤฒิพันธุ์  ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมลงนามการรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย เพื่อช่วยกันสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลัษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในการนี้ นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ ร่วมวนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ โรงแรม Breeze Hill Resort ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์


ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติฯ