๒๙๑. สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง ยกทีมกรรมการ ปฏิบัติงานประจำร้านสภาสตรีฯ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  รองศาสตราจารย์ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง  มอบหมาย ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ศิริจันทพันธ์ นำทีมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง เข้าปฏิบัติงานประจำร้านสภาสตรีฯ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๔.๐๐  น. ประกอบด้วย ๑) นางสุวรรณ  บุณย์เพิ่ม  ๒) ผศ.ดร.สุดารัตน์  ชาญเลขา ๓) นางสุภาพรรณ  สนธยานนท์ ๔) นางอนุสรณ์  กัมทรทิพย์  ๕) นางเพทาย  ศิริไวทยพงศ์ ๖) น.ส.บุญรักษ์  นาครัตน์ ๗) นางอุษณีษ์  พันธุ์ฤทธิ์ ๘) นางทิพยาพรณ์  ล่าฟ้าเริงรณ  ๙) นางฉวีวรรณ  ฤกษ์สุรนันทน์    ๑๐)นายสุวิทย์  กัมทรทิพย์

 

ภาพ/ข่าว : /ฝ่ายประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด