๒๙๐. ดร.ณฤดี เคียงศิริ นายกสมาคม สธวท-กรุงเทพฯ นำคณะกรรมการเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ในร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยพลังเข้มแข็ง
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ณฤดี เคียงศิริ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ( สธวท-กรุงเทพฯ ) นำคณะกรรมการสมาคมประกอบด้วย ๑) คุณนภาเพ็ญ เวชชาชีวะ                         ๒) คุณ ดวงพร ชยางกูร ณ อยุธยา  ๓) คุณอรวรรณ ชัยสถาพร    ๔) คุณกชพรรณ นุ่มฤทธิ์                                    ๕) คุณกฤษณา วิจิตรบัณฑิตสกุล   ๖) คุณณฐพร ชลายนนาวิน    ๗) คุณกิ่งแก้ว วงษ์สิงห์                                           ๘) คุณศรีนวล เสริมสุขสกุลชัย      ๙) คุณพิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต       ๑๐) คุณณัชปภา จิระกุลกิจ                           ๑๑) คุณศรันย์ธร ลิมปิเสถียร        ๑๒) คุณสิชา แผนสมบูรณ์      ๑๓) คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์                    ๑๔) คุณอิสรีย์ ธนะกุลเสถียร       เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ประจำร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ในวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

             ดร.ณฤดี เคียงศิริ นายกสมาคม สธวท-กรุงเทพฯ กล่าวว่า สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ( สธวท-กรุงเทพฯ )  เป็นองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ โดย กรรมการของสมาคม ได้จองชื่อเข้าเวรเพื่อแสดงเจตต์จำนง ร่วมกิจกรรม งานบุญใหญ่ช่วยกาชาด ผ่านร้านสภาสตรีแห่งชาติ โดยกรรมการกรรมการรอคอยนัดหมายมาพบกันเพื่อช่วยงานบุญให้สภากาชาดไทย จึงมีความสุข ในการมาทำบุญ และบรรยากาศของร้านสภาสตรีแห่งชาติ มีความสุขสนุกสนาน สร้างรอยยิ้ม ช่วยกันขายบัตร หรือเชิญให้ลูกค้าเข้ามาซื้อบัตรสอยกัลปพฤกษ์  ด้วยการต้อนรับที่อบอุ่นมีไมตรีจิต อีกทั้งยังให้กรรมการของสมาคม มีส่วนร่วมสร้างความสนุกสนานกับลูกค้าที่ได้รับรางวัลพิเศษ

           ดร.ณฤดี  กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามของสมาคมฯ ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ ขอขอบคุณ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ  คุณรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒  ที่ให้โอกาสกับสมาคมได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพ ร่วมออกร้าน ร่วมจัดหาของรางวัล มาสนันสนุนการออกร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ถือโอกาส อนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ ร่วมกันค่ะ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมกาิรบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด