สภาสตรีแห่งชาติฯ ประชุมหารือเตรียมการ ประกวดขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) พร้อมด้วย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทีมงานร่วมประชุมหารือเตรียมการ เพื่อตกแต่งขบวนรถดอกไม้ ในการส่งเข้าประกวดขบวนแห่รถประดับไฟ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ของสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวความคิด “ใต้ร่มพระบารมี สดุดี ๘๔ พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย”

                 ซึ่งการส่งขบวน “ประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ” เข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้ ใช้ชื่อภายใต้ความร่วมมือว่า “สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม” สำหรับการออกแบบขบวน “ประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ” การส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ นายฉัตรชัย จันทร์อ่ำ (สีไม้) นักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คอยควบคุมการดำเนินงาน นับเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้กับตัวจริง และสัมผัสกับประสบการณ์การทำงานจริงอีกด้วย สำหรับกำหนดการตัดสินการประกวด จะมีขึ้นในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนินนอก