ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบกองทุนการศึกษาเด็กยากไร้ “มูลนิธิเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ” จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบกองทุนการศึกษาเด็กยากไร้ “มูลนิธิเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ” ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางกิ่งกาญจน์ เอี่ยมระหงษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ได้ให้การต้อนรับ  
ณ วัดเทพหิรัณย์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ผู้บริจาคร่วมกันสร้างกุศลเพื่อเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยมียอดบริจาค ดังนี้

๑. ดร.พระครูไพศาลชัยกิจ (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ)  ประธานอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ มอบทุนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมสมทบกองทุนการศึกษาฯ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. เงินบริจาคสมทบผ้าป่า ๑๘๘,๑๔๓ บาท

รวมยอดบริจาค ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๘,๑๔๓ บาท

กองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ “มูลนิธิเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ” ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย ดร.พระครูไพศาลชัยกิจ (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ) เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เป็นประธานอุปถัมภ์ ซึ่งนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ และดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ได้ริเริ่มจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและเติมความฝันให้แก่เด็กที่มีฐานะยากจน เรียนดี และประพฤติดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้ศึกษาเล่าเรียน จนจบการศึกษาตามความสามารถของผู้ขอรับทุน โดยได้บริจาคเงินเพื่อประเดิม จัดตั้งกองทุน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ทุนการศึกษาของกองทุนเพื่อเด็กยากไร้ “มูลนิธิเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ” มี ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ทุนการศึกษาปีละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษา ทุนการศึกษาปีละ ๖,๐๐๐ บาท ระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษาปีละ ๑๒,๐๐๐ บาท ซึ่งปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ ที่อยู่ในความดูแลของกองทุน จำนวน ๒๕๓  คน

ท้ายนี้ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย เติมความฝัน แบ่งปันโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ โดยสามารถบริจาคสมทบกองทุน หรือรับเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ๐๕๖-๔๑๑๖๓๙ ต่อ ๒๑ หรือ ๐๘๙-๕๒๙๒๙๗๖ ติดต่อคุณประทุม กวางแก้ว/www.tephiran-edufund.in.th