๒๗๑. สภาสตรีแห่งชาติฯ ประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒
๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วันที่  ๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๒   วลา ๑๓.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาด ประจำปี  ๒๕๖๒ และ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะ ประธานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ แจ้งถึงการเตรียมงานการออกร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ และภารกิจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ/สมาคมองค์กรสมาชิกแต่ละวัน โดยมี ประธานคณะกรรมการและประธานร่วมรวมถึง คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 

 

คณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ร้านกาชาดประจำปี ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด