๒๗๐. เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๒ ณ วัดขันเงิน อ. หลังสวน จ. ชุมพร
๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๒  ณ วัดขันเงิน อ. หลังสวน จ. ชุมพร  เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส

วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางกรแก้ว  วิริยะวัฒนา นายกสมาคม เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  นำคณะกรรมการและสมาชิก เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมงวหฟราชินูปถัมภ์  อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในโอกาสนี้ นางยุพา ศุภอมรพันธุ์ นายกสมาคมผู้นำพัฒนาสตรี  จ. ชุมพร นำคณะกรรมการของสมาคมผู้นำพัฒนาสตรี  จ. ชุมพร เข้าร่วมพิธีด้วย

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด