๒๖๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานพิธีทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี
๐๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดอุดรธานี นำ คณะกรรมการและสมาชิกสมาคม ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒  ร่วมกับ รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี และ พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี และสมาชิก ๓ องค์กร โดยมี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าพระกฐินถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาศ และองค์กฐินและบริวารมอบถวายแด่วัดมัชฌิมาวาส โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี

 กฐินพระราชทาน คือ กฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐินหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อนำไปถวายยังวัดหลวง เนื่องจากในปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคล องค์กร บริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่เห็นสมควรรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ไปถวายแทนพระองค์ และผู้ที่ได้รับพระราชทานผ้ากฐินจะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามกำลังศรัทธา

    โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงานทอดกฐินเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีบุญเดือนสิบสอง หรือบุญกฐิน ตามประเพณีฮีต ๑๒ ของชาวอีสาน และเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตั้งองค์กฐินให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทำบุญ และได้รวบรวมปัจจัยจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา เป็นจำนวนเงิน ๗๔๙,๙๙๙  บาท และถวายปัจจัยพร้อมทั้งบริวารกฐินแด่วัดมัชฌิมาวาส เพื่อใช้ในงานสาธารณกุศลต่อไป

ภาพ:      สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดอุดรธานี

ข่าว:        ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด