สภาสตรีแห่งชาติฯ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ คัดเลือกสตรีดีเด่นในเวที-เครือข่ายระดับสากล เพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙
๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙  โดยเห็นชอบให้สภาสตรีแห่งชาติฯ  ดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่น ในเวที/เครือข่ายระดับสากล เพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่น ในเวที/เครือข่ายระดับสากล เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๕๙ ตามประกาศสภาสตรีแห่งชาติฯ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่  ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘ เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๕๙  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม สง่างาม และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมบทบาท/สิทธิสตรี จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ คัดเลือกสตรีดีเด่นในเวที-เครือข่ายระดับสากล เพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

 

1. คุณยุวดี นิ่มสมบุญ   ที่ปรึกษา
2. ดร.วันดี กุญชรยาคง  จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการ
3. ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานกรรมการ
4. คุณเบญจมาศ ปริญญาพล  รองประธานกรรมการ
5. คุณลัสพรรณ ตุ้มสวัสดิ์ กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
6. คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ กรรมการ ผู้แทนสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
7. คุณณัฐลดา ธารีพฤกษ์ กรรมการ ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
8. ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล กรรมการ
9. ผศ.ดร.วิรชฎา บัวศรี กรรมการ
10. คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล  กรรมการ
11. คุณวราพร พิพิธสุขสันต์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. คุณยุพิน ทองส่งโสม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13. คุณรัตนา สัยยะนิฐิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

 

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีดีเด่นในเวที–เครือข่ายระดับสากล พิจารณาตัดสินในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมนังคศิลา สภาสตรีแห่งชาติฯ ถนนหลานหลวง
เขตดุสิต กรุงเทพฯ