สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้นำคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่
๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) นำคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่และรับพระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดทำโครงการสำคัญ ๘ ประการ ดังนี้ ๑) โครงการตามรอยผ้าไทย ลมหายใจแม่ของแผ่นดิน ๒) โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีไทยด้านอาหารและชีวอนามัย ๓) โครงการสตรีไทยใส่ใจการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ทุรกันดาร ๔) โครงการสตรีไทยใส่ใจพลังงานและสิ่งแวดล้อม ๕) โครงการวันสตรีไทย วันที่ ๑ สิงหาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ๖) โครงการจัดงานวันครบรอบ ๖๐ ปีของการก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ๗) โครงการสตรีไทยจิตอาสา ๘) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ เพื่อให้มีสถานที่ทำงานอย่างถาวรและสง่างาม

ท้ายนี้คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ รู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองพระบาทอย่างหาที่สุดมิได้ และจะน้อมนำพระราชดำริที่มีต่อคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน เพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคม และประเทศชาติด้วยความมุ่งมั่นต่อไป

โดยมีรายนามผู้เข้าเฝ้า ฯ ดังต่อไปนี้  รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณรชตภร โตดิลกเวชช์ คุณเบญจมาศ ปริญญาพล ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง คุณวิภาศิริ มะกรสาร เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณไปรยา บุญมี รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณทิพวรรณ กิตติสถาพร คุณวราพร พิพิธสุขสันต์ เหรัญญิกสภาสตรีแห่งชาติฯ คุณรชต กุลกำม์ธร กรรมการอำนวยการ ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์ คุณอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า คุณศรีวรรณ สายฟ้า คุณสุกัญชญา ตันสุหัช คุณอนงค์ศรี สิทธิอาษา พ.อ.หญิง ดร. อังคณา สุเมธสิทธิกุล คุณอรุณศรี จงเจียมจิตต์ คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล คุณปภารัฐ ชูกลิ่น ประธานคณะกรรมการบริหาร
คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์