ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานฉลอง ๖๐ ปี สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย
๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๑) และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย คุณเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธาน คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล และพันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการอำนวยการ ร่วมงานฉลอง ๖๐ ปี ของสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิก ของสภาสตรีแห่งชาติฯ ที่ คุณศรีวรรณ สายฟ้า เป็นนายกสมาคม และในฐานะเป็นกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๕

สตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรสาธารณะกุศล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ความสามัคคี สงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา และ หญิงหม้าย โดยไม่จำกัด เชื้อชาติ ศาสนา ส่งเสริมและให้การอบรมด้านศาสนกิจ และวัฒนธรรม ตามระบบอิสลาม  สภาสตรีแห่งชาติฯ ให้การสนับสนุนส่งเสริมการทำกิจกรรมของสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมกันทำงานจิตอาสาให้เกิดประโยชน์ต่อสตรีไทยโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา เพื่อยังประโยชน์ให้สังคมและประเทศไทยสืบไป ณ โรงแรมอัล มีรอซ ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร