สภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดบ้านมนังคศิลา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่องาน “เด็กไทยรักพระเจ้าอยู่หัว”
๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๑) มอบหมายให้คณะกรรมการสมาชิกสมทบ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙  โดยมีคุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์  ประธานกรรมการสมาชิกสมทบ เป็นประธานจัดงาน คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ เป็นประธานดำเนินงาน โดยจัดงานบริเวณสนามบ้านมนังคศิลา และภายในหอประชุมมนังคศิลา

คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่าการจัดงานฉลองวันเด็กของสภาสตรีแห่งชาติฯ ดำเนินกิจกรรมมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี ๒๕๕๙ ใช้ชื่องานว่า “เด็กไทยรักพระเจ้าอยู่หัว” วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน เติบโตอย่างมีคุณภาพ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ปล่อยเวลาว่างให้สูญเปล่า เลิก ละ อบายมุขทั้งหลาย ทั้งปวง เด็ก เยาวชน สามารถบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได้ 

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่าการใช้ชื่องานว่า “เด็กไทยรักพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ และในปี ๒๕๕๙ นับเป็นปีมหามงคลยิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รณรงค์ให้เด็กไทยรักและสวมใส่ผ้าทอไทยในชีวิตประจำวัน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกันทำความดี บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมีความคิดสร้างสรรค์ ห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ พร้อมกันนี้ ดร.วันดี ได้ขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน และผู้ใหญ่ใจดีที่มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมวันเด็กครั้งนี้ที่เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังของชาติต่อไป ดังคำขวัญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

ทั้งนี้บรรยากาศภายในบ้านมนังคศิลาเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑,๐๐๐ คน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

เวลา  ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการจัดงานและผู้ร่วมงาน  ร่วมเคารพธงชาติ โดยมีวงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ  พิธีเปิดงาน และให้โอวาทแก่เด็ก เยาวชน ที่มาร่วมงาน ต่อจากนั้น เป็นการแสดงของวงโยธวาฑิต จากโรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ  การแสดงของนักเรียน โรงเรียนสมาคมสตรีไทย  สโมสรซอนต้าสากล ประเทศไทย โรงเรียนวัดสร้อยทอง พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  แต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน ๑๒๐ ทุน ประกอบด้วย โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน ๑๐ ทุน โรงเรียนราชานุกูล จำนวน ๑๐ ทุนโรงเรียนสอนคนตาบอด จำนวน ๑๐ ทุน โรงเรียนปัญญาวุฒิกร จำนวน ๑๐ ทุน โรงเรียนศรีสังวาลย์ จำนวน ๑๐ ทุน โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราจำนวน ๑๐ ทุน โรงเรียสุเหร่าบ้านม้าจำนวน ๑๐ ทุน ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา จำนวน ๑๐ ทุน โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร จำนวน ๕ ทุน บุตรเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาล นางเลิ้งจำนวน ๕ ทุน บุตรเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๕ ทุน บุตรเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ จำนวน ๖ ทุนบุตรและหลานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๕ ทุน นักกีฬาเทนนิส(ทีมบ้านพระกรุณานิวาสน์) จำนวน ๔ ทุน

ต่อด้วยกิจกรรมการละเล่นบนเวที โดย คุณไชยนิรันดร์  พยอมแย้ม พร้อมทีมงาน เป็นผู้รับผิดชอบนอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมตามซุ้ม ได้แก่

๑. กิจกรรมตรวจสุขภาพ  โดยคุณวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการและทีมงาน
๒. กิจกรรมมินิเทนนิส  โดย คุณนภาสิริ  ผาสุกวนิช และทีมงาน
๓. กิจกรรมเพ็นท์กระเป๋า  โดยคุณเจียมจิต  เผือกศรี และทีมงาน
๔. กิจกรรมปาลูกโป่ง  โดยคุณกิ่งแก้ว  วงษ์สิงห์ และทีมงาน
๕. กิจกรรมอ่านพระธรรมใบไม้ในกำมือบูรพกษัตริย์ไทยกับพระพุทธเจ้า โดย คุณนิตยา  ลักษณวิสิษฐ์  และทีมงาน
๖. กิจกรรมสาธิตการทำไอศครีมโบราณ โดย  ดร.วันเพ็ญ  พงษ์เก่า  กรรมการอำนวยการและทีมงาน
๗. กิจกรรมเกมส์สนุกกับ C.I.S.V โดย คุณกุณฑลา สันติประภพ และทีมงาน
๘. กิจกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ โดยคุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานบริหาร มอบให้คุณอภิชฎา  ทองรักษ์ และทีมงาน
๙. ซุ้มเด็กไทยรักพระเจ้าอยู่หัว  โดยคุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานบริหารมอบให้พลโทหญิงประคิณันท์ แสงรุ่งเรือง และทีมงาน
๑๐. ซุ้มโบโซ 

โดยคุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานบริหารมอบให้คุณชลิดา อนันตรัมพร และทีมงาน

๑๑. ซุ้มขนมไทย    โดยคุณสุมาลี  อุ่นพงศ์เจริญสุข และทีมงาน
๑๒. ซุ้มสมาคมสตรีไทยฯ   โดยนายกสมาคม และทีมงาน
๑๓. ซุ้มสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ โดยนายกสมาคม และทีมงาน
๑๔.ซุ้มอาหารสภาสตรีแห่งชาติฯ โดยคุณวรรณวิไล  ฟุ้งลัดดา  และทีมงาน

 

สำหรับในหอประชุมมนังคศิลา  เป็นกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา “สาระน่ารู้ทั่วไป” จัดโดย ผศ.ดร.รัชนี  คุโณปการ และทีมงาน  มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมกิจกรรมหลายโรงเรียน เป็นโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ๑๗ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๗ โรงเรียน  โดยจัดเป็นทีมๆ ละ ๒ คน  ให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนตอบคำถามที่ทางคณะกรรมการจัดเตรียมมา และตอบคำถามโดยการชูแผ่นป้าย ก  ข  ค  ง  โรงเรียนใดตอบถูกก็จะได้รับธงไปปักไว้ ผลสรุปผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้  

ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ 

โรงเรียนราชินีบนทีม ๑

 
 • นางสาวพนิตสุภา  รอดรัตษะ
 • นางสาวภูวดี   สีลกันตสูติ
รองชนะเลิศอันดับ   ๑ โรงเรียนวาสุเทวี
 
 • เด็กหญิงอรจิรา  สายจิตต์    
 • เด็กหญิงภคพร  เศรษฐปราโมทย์
รองชนะเลิศอันดับ   ๒   โรงเรียนราชินีบน ทีม ๒
 
 • เด็กหญิงปาณีย์  ภู่กิ่ง    
 • เด็กหญิงนภัสภรณ์  นันทรโนทยาน
ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ     โรงเรียนวาสุเทวี  
 
 • เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ปารมีไพบูลย์      
 • เด็กหญิงกิรณา   วิบูลย์ศริน 
รองชนะเลิศอันดับ  ๑ โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์
 
 • เด็กหญิงปัณณธร   พิพัฒน์อุปถัมภ์    
 • เด็กหญิงเจนจิรา  แววนำ
รองชนะเลิศอันดับ  ๒  โรงเรียนบูรณะศึกษา
 
 • เด็กหญิงกัญลักษณ์  สกุลไทยสุวาทิน   
 • เด็กหญิงลักษิก์กานต์  ด่านพิธพร

 

โดยแต่ละรางวัล  มีรายละเอียด  ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนได้รับโล่ นักเรียนได้รับวุฒิบัตร พร้อมทุนการศึกษา คนละ ๑,๐๐๐ บาท และของรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  โรงเรียนได้รับโล่ นักเรียนได้รับวุฒิบัตร พร้อมทุนการศึกษาคนละ  ๘๐๐  บาทและของรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนได้รับโล่ นักเรียนได้รับวุฒิบัตร พร้อมทุนการศึกษาคนละ  ๕๐๐  บาท และของรางวัล

 

นอกจากนี้  นักเรียนที่ร่วมแข่งขันทุกคนได้รับวุฒิบัตร พร้อมเงินรางวัลคนละ ๑๐๐ บาท  และของขวัญ การจัดงานครั้งนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบ  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนี้

 • คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
 • ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ
 • รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ
 • ประธานจัดงาน คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบ
 • ประธานดำเนินงาน คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์
 • คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาชิกสมทบ
 • ฝ่ายเลขานุการ คุณพัทธนันท์ หิรัญบุณยสฤษดิ์ คุณประภา กิจจะนะ
 • ฝ่ายลงทะเบียน และคัดเลือกเด็กรับทุน คุณจรรยา เฮงตระกูล รศ.สุลักษณ์ มีชูทรัพย์ คุณจุติพร มั่งคั่ง คุณจินตนา จริวัฒนศิรินนท์
 • ฝ่ายจัดแถว/จัดที่นั่งเด็กรับทุน คุณสุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข คุณทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี คุณปณตพร ธนาธรณ์ คุณวิจิตรา ศิริสูตร์
 • ฝ่ายลงทะเบียนทั่วไป คุณนลินรัตน์ ลิ้มปราชญา ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ คุณดารา เปรมอนันต์
 • ฝ่ายการเงิน คุณพรทิพย์ ศรีเพียร คุณวรรณิดา วัยโรจนวงศ์ คุณยุพา โภชนสมบูรณ์
 • ฝ่ายพิธีการ พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิผล คุณไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม คุณสุจิตรา หมวดพล
 • ฝ่ายจัดหาของรางวัล คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ คุณยุพดี สิริรัชต์กุล คุณงามพิศ ชินวัฒนโชติ
 • ฝ่ายสถานที่/เครื่องเสียง/รักษาความปลอดภัย คุณปิยดา นราดุลย์ คุณนภาสิริ ผาสุกวนิช คุณสุกุญญา นิยมมาลัย คุณไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม
 • ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม คุณมนวิภา ประชัญคดี คุณวรรณวิไล ฟุ้งลัดดา คุณณัฐมลตร์ ศิริศักดิ์สิทธิ์ คุณภัคชลี จิระวุฒิ
 • ฝ่ายจัดทำสูจิบัตร คุณนภาสิริ ผาสุกวนิช รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ คุณประภา กิจจะนะ
 • ฝ่ายต้อนรับ คุณสุนันทา หาอปุละ คุณนภาพร อภัยวงศ์ คุณอาภรณ์ ตุลารักษ์ คุณณัฐณัณท์ นันทสุรเสฏฐ์ คุณทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี คุณพัทธนันท์ หิรัญบุณยสฤษดิ์
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ พลตรีหญิงนงพงา ข่มไพรี คุณกรองทอง เนาวเพ็ญ พลตรีหญิงจีระพันธ์ ไทยวัฒน์ คุณยุพดี สัตตะรุจาวงษ์
 • ฝ่ายประสานงาน คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ คุณระเบียบ ศิริวิเสโสกุล
 • การแสดงวงโยธวฑิต คุณพัชนี เธียรธวัช ผู้ควบคุมวง คุณสันติ อุปนิกขิต โรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ การแสดง/ของขวัญนักแสดง คุณจิราภรณ์ กิตติยาภรณ์ คุณมนวิภา ประชัญคดี คุณกัญญารัตน์ บุญเปรมปรีดิ์ คุณพิชยา หอรุ่งเรือง
 • กิจกรรมบนเวที คุณไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม คุณทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี คุณสุจิตรา หมดวพล คุณโรจนศักดิ์ แสงธศิริวิไล คุณกิตติพัฒน์ ชัยราช คุณจิตสุนันท์ สีหาพงษ์
 • กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา “สาระความรู้ทั่วไป” ผศ.ดร.รัชนี คุโณปการ พลโทหญิงประคิณันท์ แสงรุ่งเรือง คุณอังคกุล ธรฤทธิ์ คุณยุพดี สิริรัชต์กุล คุณงามพิศ ชินวัฒนโชติ คุณจันทนา ดำเนินพิระยกุล คุณพวงพยอม ถนอมกุลบุตร ทันตแพทย์หญิงเสาวนีย์ มิตตะธรรมากูล
 • กิจกรรมฝ่ายสุขภาพอนามัย คุณวิภาศิริ มะกรสาร ทันตแพทย์หญิงเสาวนีย์ มิตตะธรรมากูล
 • กิจกรรมเทนนิสเทน (Tennis Ten) คุณนภาสิริ ผาสุกวนิช รศ.สุลักษณ์ โอสภานนท์ คุณจุติพร มั่งคั่ง ทีมงาน โค้ชบอย พงษ์หนู เด็กชายธีรัช ธีรากิจ เด็กชายณฐกร ธีรากิจ เด็กชายภัทรนันท์ เศรษฐ์ภักดี เด็กชายรฐนนท์ ตั้งธนศฤงคาร เด็กชายชยพล วรรณาทิพยาภรณ์ เด็กหญิงปัทม์ วนอุกฤษณ์ เด็กหญิงปิ่น วนอุกฤษณ์ คุณกนกพร ประเสริฐสังข์
 • กิจกรรมเพ้นท์กระเป๋า คุณเจียมจิต เผือกศรี คุณอุษา ชินะโยธิน คุณกนกพร สินชัยรัตน์ คุณสุพัตรา ลักษณสมพงศ์ รศ.วนิดา สิทธิรณฤทธิ์ คุณกนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์ คุณสมจิตร เมฆาสุวรรณรัตน์
 • กิจกรรมปาลูกโป่ง คุณเดือนฉาย คอมันตร์ คุณกรองทอง ภู่สมบุญ คุณยุพา ภูริชานนท์ คุณธนพรรณ พิมพ์ใจชน คุณกิ่งแก้ว วงษ์สิงห์ คุณเสาวนีย์ โอวาทิตยสกุล คุณวัชรี วรรณศรี ดร.สุรีพร ทรัพย์เสริมศรี
 • กิจกรรมอ่านพระธรรมใบไม้ในกำมือบูรพกษัตริย์ไทยกับพระพุทธเจ้า คุณนิตยา ลักษณวิสิษฐ์ คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี
 • กิจกรรมสาธิตการทำไอศกรีมโบราณ ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า คุณสรรเสริญ เพียรทำดี ผศ.รัตนลักษณ์ ปัญจวุฒิพัฒน์ อาจารย์รุจ ชุ่มเกษร อาจารย์ณภัทร ศิรินาวิน ผศ.ศมนลักษณ์ วิชาศิลป์ คุณกรองทอง สำราญไชยธรรม คุณละเอียด นุชปาน คุณสมศรี มณีชาติ คุณเลียบ นอร์ตัน คุณจีรวรรณ หมอบุบผา คุณกัลยกร พานิชวรพันธ์
 • กิจกรรมสนุกกับ C.I.S.V. (สมาคมหมู่บ้านฤดูร้อนนานาชาติแห่งประเทศไทย) คุณกุณฑลา สันติประภพ คุณพวงทองอานันทะสุวงศ์ คุณกัลยารัตน์ มณีสินธุ์ คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ คุณฐิติพงษ์ สุพัตรานนท์
 • ซุ้มเด็กไทยรักพระเจ้าอยุ่หัว พลโทหญิงประคิณันท์ แสงรุ่งเรือง คุณไปรยา บุญมี คุณภคมน คุณัชญ์ธาดา คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล คุณธนชานันท์ พัฒนาดี คุณนิภารัตน์ เลิศอริยกฤต คุณสุกัญญา จงจิตรนันท์
 • ซุ้มวิทยาศาสตร์ คุณอภิชฎา ทองรักษ์ รศ.ดร.นำทิพย์ วิภาวิน พลตรีหญิงนงพงา ข่มไพรี คุณสุกฤตา จงสมจิตต์ คุณดวงเดือน พินธุโสภณ คุณภัทริน ภีมะสิริ คุณอัญชลี มโนสืบ
 • ซุ้มโบโซ คุณชลิดา อนันตรัมพร คุณอิสชญา ศิระปรัชญา คุณมัณยา สุพัฒนกุล คุณกฤษฎาพร ศิลป์จารุ คุณโอษน์เอม ทิตตยานนท์ คุณสยามล ซุ้นกิจ คุณศนิ วจะเศาร์ คุณวลีพร เชาวพ้อง คุณสุกัญญา แข็งแรง คุณพิมพ์ชญา ตันวัฒนวิทย์ คุณโยธา แสวงดี คุณณัฐพงศ์ คำเชียง
 • การแสดง โรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ วงโยธวาฑิต โรงเรียนสมาคมสตรีไทย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สโมสรซอนต้าสากลประเทศไทย โรงเรียนสร้อยทอง สำนักงานเขตบางซื่อ โรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ
 • วงโยธวาทิต นักเรียนประจำวง คุณปิยะธิดา หิรัญคำ คุณฐาตารีย์ วุฒิโตกุล คุณเบญจมาศ เปรมกมล คุณลลิดา หนูหอม คุณพิสิษฐ์ สิงหรา คุณศิริพงษ์ สีเหลือง คุณโพธิ์สวัสดิ์ กิขุนทด คุณอานนท์ ฉายวิเชียร์ คุณฑิมัมพร บางประเสริฐ คุณทิยา ณ นคร คุณโภคิน สุประหยัด คุณสิทธิชัย นันแก้ว คุณกรศักดิ์ พรภัสร์อธิกุล คุณวัชรพล ดีใจ คุณณัฐกนกพล บุญทิพย์ คุณศุภมงคล นวนจันทร์ คุณสโรชา กันติยางกูร คุณบุปผชาติ คอสมแสวง คุณอรอุมา อินทร์ยะ คุณปรีชาชาญ ตันติถาวรเดช คุณพสิษฐ์ สิกขา คุณอาทิตยา สีสังข์ คุณพัฒนาภา ดิษใจ คุณวิลาสินี ชุ่มใจ คุณหทัยภัทร รัตนมงคลพร คุณรัชพล พูลวรรณ คุณปิยมาภรณ์ สุดคำ คุณยุทธพงษ์ บัวเรือง คุณอรนุชา องอาจวัชระ คุณอธิภู สารรัตนตะ คุณโสรยา อุปตะศิลป์ คุณรัฐศาสตร์ ไวสิกรณ์ คุณดวงกมล พุ่มมณี คุณปรมินทร์ เนียมถนอม คุณตะวัน ทัดแก้ว คุณอภิสิทธิ์ พรหมจันทร์ คุณลัดดาวรรณ  พิมพ์กัณหา คุณวาสนา ภู่ทอง คุณจิตราพร ดารากร คุณวรวุฒิ สุเกตุ คุณจิราพรรณ จันทร์มณี คุณวันชัย ภิรมย์เปรม คุณปริชญา สมเพชร คุณเกรียงศักดิ์ วงศ์เบญจทรัพย์ คุณธนชัย ยิ้มวิหก คุณนัฐพล ลาภเจริญ คุณสุชาวดี ปุณณารักษ์ คุณอรรถพล ดุลดำริห์ คุณสุภาภรณ์ กังประโคน คุณสินติ อุปนิกขิต
 • การแสดงชุด “รูปที่มีทุกบ้าน”จากโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ผู้แสดง ด.ญ.ศรัญญ่า มังบุญมอบ ด.ญ.รินรดา บุหงาแดง ด.ญ.กานต์ลินี ศรีสุวัจรีย ด.ญ.ณัภทร สว่างศรี ด.ญ.ทอแสง เลไลลำ ด.ญ.นันทิพัฒน์ ปีขาน ด.ญ.อิษฎาอร เพ็ชรสีลม ด.ญ.นูริน ภักดีผล ด.ญ.บุณยวีร์ วงแสนด.ญ.พิชญาภา แดนดงยิ่ง ด.ญ.พริบดาว แก้วผนึก ด.ญ.อภิมล บุญอินทร์ ด.ญ.ญานิศา ลาภาเกษมทิพย์ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ เพ็ญประภา ครูอรรัมภา วังมูล
 • การแสดงชุด “เพลงโยน สโมสรชิมิ”โดยศูนย์ซอนต้า(เด็กเล็ก ประถม)จากสโมสรซอนต้าสากลประเทศไทย ผู้แสดง ด.ญ.ปราณี เครือศรี ด.ญ.ปภัสสร แสงเกตุ ด.ญ.ชมพูนุช จิตตานุกูล ด.ญ.วิลาสินี ผกากรอง ด.ญ.อภิญญา บุญทะวัน ด.ญ.สุภัสจิรา ฟักอ่อน ผู้สอน คุณมนัสนันท์ มากมี
 • การแสดงชุด “เบญจรัตน์” จากโรงเรียนวัดสร้อยทอง สำนักงานเขตบางซื่อ ผู้แสดง ด.ญ.กฤษฎาภรณ์ สาคำ ด.ญ.ชลลดา จิตร์ทน ด.ญ.นภัสสร คล้ายขยาย ด.ญ.ศิริวรรณ ฤทิรงค์ ด.ญ.นฤนิตย์ จันทร์ต๊ะน้อย ผู้สอน อ.วิลาสินี สุวรรณโภชน์

 

ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  พล.ต.ต อังกูร - คุณสุพัฒนา อาทรไผท
คุณรชตภร โตดิลกเวชช์   ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์
คุณจิตรี จิวะสันติกา   สมาคมแม่บ้านตำรวจ

                               

รายละ ๕,๐๐๐ บาท

คุณวัชรี วรรณศรี สมาคมสตรีสัมพันธ์

                                               

รายละ ๓,๐๐๐ บาท

คุณวิภาศิริ มะกรสาร   คุณจรรยา เฮงตระกูล
คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์  คุณนภาสิริ ผาสุกวนิช
คุณนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา คุณนวบุษ พรวิศณุกูล
คุณภัทรพร สันตธาดาพร   สตรีวิทยาสมาคมฯ
สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย  

 

รายละ๒,๐๐๐ บาท

ดร.ปราศัย ประวัติรุ่งเรือง    ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า
ดร.ปฤถา พรหมเลิศ คุณปิยดา นราดุลย์
คุณแสงโสม ตันตราธิวุฒิ  คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา
คุณมัจฉรี โอสถานนท์     คุณดารา เปรมอนันต์
ผศ.ดร.รัชนี คุโณปการ   คุณกนกวรรณ โกมลสิทธิพงศ์
คุณธนพรรณ พิมพ์ใจชน    คุณพัทธนันท์ หิรัญบุณยสฤษดิ์
คุณณัฐณันท์ นันทสุรเสรฏฐ์   ดร.ทญ.แพน สุ่นสวัสดิ์
คุณอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ     คุณจิตรา นุชมี
แพทย์หญิงกิติมา ยุทธวงศ์      คุณมนวิภา ประชัญคดี
ผศ.ดร.รัตนา ตุงคสวัสดิ์      คุณศันสนีย์ พานารถ
เภสัชกรหญิงขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร  สมาคมผู้ผลิตอาหารและเด็กเล็ก
คุณจินตนา จริวัฒนศิรินทร์  ดร.สุรีพร ทรัพย์เสริมศรี
คุณสุพัตรา ตันธนะศิริวงศ์  คุณกัญจน์ อภิบรรณ์
สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย  สมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย
สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ  

                             

รายละ ๑,๐๐๐ บาท

พ.อ.หญิง.ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล  คุณอรอุษา ชินะโยธิน
คุณเจียมจิต เผือกศรี     รศ.สุลักษณ์ มีชูทรัพย์
คุณจุติพร มั่งคั่ง       คุณสุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข
คุณอาภรณ์ ตุลารักษ์   คุณนภาพร อภัยวงศ์
รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ    คุณระเบียบ สิริวิโสเสกุล
คุณจันทนา ดำเนินพิพริยกุล  คุณสุจิตรา หมวดพล
วงคุณอังคกุล ธรฤทธิ์       คุณไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม
คุณณัฐมลตร์ ศิริศักดิ์สิทธิ์     คุณสุนันทา หาอุปละ
คุณกิ่งแก้ว วงษ์สิงห์    คุณศรีนวล เสริมสุขสกุลชัย
คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์      คุณพรทิพย์ ศรีเพียร
คุณวรรณิดา วัยโรจน์วงศ์   คุณวรรณวิไล ฟุ้งลัดดา
พลตรีหญิงนงพงา ข่มไพรี    คุณสมศรี อินทศักดิ์อุบล
คุณสุกัญญา นิยมมาลัย   คุณศิริเพ็ญ วิจารณกุล
คุณกรองทอง ภู่สมบุญ  คุณพิชยา หอรุ่งเรือง
คุณภัคชลี จิระวุติ         คุณยุพา โภชนสมบูรณ์
คุณกนกพร สินชัยรัตน์        ผศ.จรูญศรี พลเวียง
รศ.วนิดา สิทธิรณฤทธิ์   คุณถมยา บุตรโพธิ์
คุณเสาวนีย์ โอวาฑิตสกุล     คุณพัชนี เธียรธวัช
คุณวิทยา เกศวา    ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัฐพลยนต์
คุณชลิดา อนันตรัมพร  คุณกุศลินี วิเศษสรรพ์
คุณกุลวรา อานันทนะสุวงศ์    คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล
คุณสุทธินี เมธีประภา      คุณอรุณ รุ่งพรทวีวัฒน์
คุณบุญช่วย วิธานวัฒนา        คุณวารุณี ปูนพันธ์ฉาย
คุณเกื้อกุล เตือนกุล      คุณบุญล้อม วาณิชยกุล

 

ผู้ให้การสนับสนุนของรางวัล

มูลนิธิสายใจไทย   กระเป๋า ๑๐๐ ใบ
คุณกุศลินี วิเศษสรรพ์   ของเล่น ๒๐ ชิ้น
คุณนภาศิริ ผาสุกวนิช     รถจักรยานเด็ก ๒ คัน
ดร.ทญ.แพน สุ่นสวัสดิ์    ถุงเท้า ๒๐๐ คู่
ธนาคารไทยพาณิชย์ กระปุกออมสิน ๒๐๐ ใบ   สมุด ๒๐๐ เล่ม
คุณนพสร ประสิทธิ์พิชิต ของรางวัล
ดร.ทิพย์ อมาตยกุล   ปากกา ๑๒๐ ด้าม     ขนมเวเฟอร์ ๗๕ ชิ้น
คุณธาริกา มงคลสุข   Chocolate kisses ๕๐ ชิ้น
คุณถมยา บุตรโพธิ์   เงินซื้อของขวัญ ๕๐๐ บาท
คุณจรรยาวริ รุจิพันธุ์ ที่เป่าฟอง Poncy ๖๐ ชิ้น
คุณงานพิศ ชินวัฒนโชติ  กระเป๋าผ้า ๑๗ ใบ     ดินสอพัด Paoh ๖๐ ด้าม
คุณสุภัทตรา ศรีเลขา ของขวัญ ๒๖ ชิ้น
บริษัทนิวเฮ้าส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ข้าวโพดกรอบสดไส้นม ๓ หีบ        น้ำผลไม้โดราเอมอนรวมรส ๔ หีบ
คุณพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ  ยำยำช้างน้อย ๑๐ หีบ
คุณศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ รองประธาน บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด ขนมเซี่ยงไฮ้แม๊กซ์ ๓ หีบ ขนมไทม์อัพ ๒ หีบ
คุณสุกัญญา จงจิตรนันท์  ตุ๊กตาหมี ๒๔ ตัว
กรมสารานิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ถุงวิทยุสราญรมย์ ๑๐๐ ใบ
สำนักนายกกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  ชุดเครื่องเขียน ๒,๐๐๐ ชุด
คุณวิลาวัลย์ สุขยางค์   กระเป๋าเครื่องเขียน ๓๐ ชิ้น
คุณรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา แผ่นรองเมาส์/สมุดโน้ต ๔๐๐ ชิ้น
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชุดนักเรียนและของขวัญต่างๆ
คุณสุดถนอม กรรณสูตร รองกรรมการผู้จัดการบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด นมตรามะลิยูเอชทีคละรส ๕๐ หีบ
กลุ่มบริหารงานกลาง กระทรวงศึกษาธิการ เสื้อ ๕๐ ตัว/ถุงผ้า ๕๐ ใบ/หนังสือวันเด็ก ๑๐๐ เล่ม
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   สนับสนุนของขวัญ ๒๐๐ ชิ้น
บริษัท ขนมสากล ถั่วกรีนนัท ๓ หีบ
มูลนิธิปอเต็กตึ้ง   เครื่องเขียน ๒๐๐ ชุด
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคม
คุณสุจิตรา หมวดพล สนับสนุนตุ๊กตา ตัวใหญ่ ๓ ตัว
คุณเจียมจิต เผือกศรี   สนับสนุนอุปกรณ์เพ้นท์กระเป๋า จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
คุณวัชรี วรรณศรี  ลูกฟุตบอล ๑๔๔ ลูก
คุณสุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข ลูกฟุตบอล

 

หน่วยงานราชการ/ภาคเอกชนที่อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆในการจัดกิจกรรม

 • สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลสนับสนุนสถานที่จัดงาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนเต็นท์กิจกรรม ๒ เต็นท์
 • กรมโยธาธิการและผังเมืองสนับสนุนการจัดสร้างเวทีการแสดง/ประรำพิธี/เต็นท์กิจกรรม
 • กรุงเทพมหานคร โดย ปลัดกรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานสวนสาธารณะ สนับสนุนการตกแต่งต้นไม้/ดอกไม้รอบบริเวณงาน 
 • สำนักงานก่องานก่อสร้างและบูรณะกรุงเทพฯ สนับสนุนเต็นท์กิจกรรม ๔ เต็นท์
 • สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพฯ สนับสนุนถังบรรจุน้ำดื่ม รถสุขาเคลื่อนที่
 • กองพลทหารปืนใหญ่สนับสนุนทหารช่วยงาน
 • สถานีตำรวจนครบาลคุณเลิ้งอำนวยความสะดวกการจลาจร
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สนับสนุนโต๊ะ/พร้อมเก้าอี้ จำนว ๕๐ ชุด เก้าอี้ ๒๐๐ ตัว เต็นท์ ๒ เต็นท์
 • โรงพยาบาลมิชชั่น สนับสนุนสถานที่จอดรถ
 • โรงพยาบาลธนบุรี ๑ สนับสนุนรถพยาบาล คณะแพทย์ ยา

 

ผู้ให้การสนับสนุนอาหาร/น้ำดื่ม/เครื่องดื่ม

 • การประปานครหลวง สนับสนุนน้ำดื่ม ๒,๕๐๐ ถ้วย
 • ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า / อาจารย์รุจ ชุ่มเกษร สนับสนุนไอศกรีมกระทิ
 • คุณสุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข สนับสนุนกล้วยปิ้ง/มันนึ่ง/ข้าวเม่าทอด/เค็กกล้วยหอมขนม อย่างละ ๕๐๐ ชิ้น
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่มสิงห์ ๑๐๐ แพค เครื่องดื่มบีอิ้ง ๑๐๐ แพค