๑๙๒.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒
๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

    วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ

 ประจำปี ๒๕๖๒  ความว่า

 

"เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า

 

เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน

 

เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ

 

ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ"

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร

สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ดาวน์โหลด