๑๘๖.สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”
๐๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

            วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ "สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน"  โดยมีนายภานุ แย้มศรี    ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   นางสาววัจนาถ วังตาล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี พลตรี ธราพงษ์ มะละคำ    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ พลตำรวจโท อำพล บัวรับพร  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต      อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ      อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี และนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒   เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ     ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม    ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

          การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีไทยได้มีความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น เป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป และเพื่อให้สังคมไทยและประชาคมโลก สร้างตระหนักถึงบทบาทความสามารถและคุณค่าของสตรีไทย อีกทั้งเพื่อรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีทั่วประเทศในการทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

         เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับพระราชอาสน์  นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และประธานอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒           ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายปรเมธี  วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผู้แทนคณะกรรมการจัดงานฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก จำนวน ๑๕ ราย

                       นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของวันสตรีไทย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานคณะกรรมการตัดสินและสรรหาสตรีไทย   ดีเด่น กราบบังคมทูลเบิกคณะบุคคลต่าง ๆ และผู้มีอุปการคุณ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน ๑๐๐ ราย  และ สตรีไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒  เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒   จำนวน ๑๕๐ ราย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลเบิก  เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน ๒๕ ราย ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้คัดเลือกผู้ที่มีผลงานโดดเด่น และมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นสตรีไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒  และเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

 

        สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่ ๑ สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันสตรีไทย" และได้พระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย ๔ ประการ ได้แก่

                        ประการแรก พึงทำหน้าที่ของ “แม่” ให้สมบูรณ์ โดยทำให้ครอบครัวบังเกิดความรัก และความอบอุ่น มีความเข้าใจ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน แม่ควรเป็นที่ยึดมั่นของลูก เมื่อลูกเกิดปัญหาก็ช่วยแก้ไขด้วยเมตตา และสอนให้รู้จักดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ถ้าสตรีไทยทำเช่นนี้ได้ เด็กไทยที่จะเติบโตเป็นพลเมืองของชาติและช่วยป้องกันปัญหาร้ายแรงต่างๆ ในสังคมได้

                       ประการที่สอง พึงทำหน้าที่ของ “แม่บ้าน” ให้สมบูรณ์ โดยทำให้บ้านมีความน่าอยู่ เป็นที่พักพิงอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว ช่วยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพย์สินให้ครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบข้างตามสมควร

                       ประการที่สาม “รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย” ผู้มีความนุ่มนวล อ่อนโยน สุภาพ เมตตา  และยิ้มแย้มแจ่มใส รวมทั้งธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีต ให้เป็นที่ชื่นชม    ของนานาชาติตลอดไป

                    ประการที่สี่ พึง “ฝึกฝนตนเอง” ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ขยัน และอดทน มีความประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความสามัคคีในหมู่คณะไว้ให้มั่นคง

                     สำหรับพิธีการสำคัญ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดินนำขบวนอัญเชิญเทียน  “วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒”  ด้วยเพลงความเป็นหนึ่งเดียวของสภาสตรีแห่งชาติฯ “คือความภาคภูมิใจ”เคลื่อนเข้าสู่ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม  โดยมีผู้แทนจากองค์กรสมาชิกทั่วประเทศจำนวน ๒๑๒ องค์กร ประกอบด้วยสตรี กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร นายกองค์กร และองค์กรสมาชิก จำนวน ๑๐๐ ราย  เข้าร่วมในพิธีอัญเชิญเทียนดังกล่าว  จากนั้นนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  ทูลเกล้าฯ ถวายเทียนชนวน ทรงรับเทียนชนวนและ ทรงจุดเทียนที่อัญเชิญมาเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒” นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณของสตรีไทย

       สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒”  “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ ดังนี้  

                       ๑.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี

                        ๒. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                   

                       ๓. นิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

                      ลำดับต่อมาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงานประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร้านจิตอาสา ๙๐๔ วปร.ร้านโกลเด้น เพลซ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด