สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านบำรุงสภากาชาดไทย
๐๖ มกราคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน สภาสตรีแห่งชาติฯงานกาชาด ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) กราบบังคมทูลรายงาน คุณวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ถวายเงินรายได้ คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ ถวายของที่ระลึก ผศ.ดร.รัชนี คุโณปการ เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๔ ถวายมาลัยข้อพระกร พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯสมัยที่ ๒๔ ได้แก่ คุณปิยดา นราดุลย์ คุณมนวิภา ประชัญคดี คุณจรรยา เฮงตระกูล คุณนภาสิริ ผาสุกวนิชคุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ คุณประภา กิจจะนะ คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๕ ได้แก่ คุณเบญจมาศ ปริญญาพล คุณไปรยา บุญมี คุณรชต กุลกำม์ธร คุณทิพวรรณ กิตติสถาพร ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์ และ พ.อ.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ