๑๗๘. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับโล่เกียรติคุณในการให้ความร่วมมือพัฒนา ขับเคลื่อนการจัดการขยะต้นทางในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก  ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา Success of Waste Separation – Change for Good : ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ – เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงานเป็นจำนวนมากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนวาระสำคัญของชาติด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศให้สัมฤทธิ์ผล ทั้งการดำเนินโครงการธนาคารขยะ ซึ่งในปัจจุบันมี 780 อปท. สามารถนำรายได้กลับคืนสู่ชุมชนได้แล้วกว่า 300 ล้านบาท โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนมีการจัดทำแล้วถึง 10.5 ล้านครัวเรือนจาก 17.8 ล้านครัวเรือน หรือ 60% ทั่วประเทศ ซึ่งถังขยะเปียกนี้ สามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวการของการเกิดภาวะโลกร้อนได้กว่า 300,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 600 ล้านตัน โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้มอบโล่เกียรติคุณความร่วมมือ ร่วมพัฒนา และร่วมขับเคลื่อนการจัดการขยะต้นทางและการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 5 องค์กร 4 ราย ได้แก่ 1. นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ดร.ปฤถา พรหมเลิศ) 2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์) 3. ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ๔. ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)

โดยในช่วงบ่าย (เวลา 13.30 น.) ได้มีการสัมมนาหัวข้อ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน...พลังคนไทยเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” โดยมีผู้ดำเนินรายการ คือคุณสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ วิทยากรประกอบด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวว่า  “ถ้าวันที่ประสบความสำเร็จในการแยกขยะเปียก ขยะก็จะหมดไป” ซึ่งประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้มีเครือข่ายสตรีจำนวน ๒๑๓ องค์กร และเครือข่ายชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอาสาสมัครท้องถิ่น (อถล.) ช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวจนเป็นรูปธรรม