๑๗๖. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเชิญร่วมเวทีเสวนา ในหัวข้อ Women Entrepreneurs Forum ในงาน “2019 Global Summit of Women” ณ เมืองบาเซิล ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์
๐๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ได้รับเชิญร่วมเวทีเสวนา ในหัวข้อ Women Entrepreneurs Forum ในงาน “2019 Global Summit of Women” in Basel Switzerland ดำเนินการเสวนาโดย Mrs .Denise Evans, Vice President, Global Women BtB Marketing, IBM (USA) ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์, Ms. Inga Legasavo, CEO, RemiLing Co, Russia, Mrs. Andrea Grisard, Chair, Ultra-Brag AG Switzerland และ Mrs. Daniele Henkel, Founder and CEO, Daniele Henkel, Canada.

ดร.วันดี ได้เล่าถึงประสบการณ์การพัฒนาธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อปี ๒๕๕๓ ประสบปัญหาในการจัดหาเงินทุน จนในที่สุดได้เงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการจากสถาบันการเงินในประเทศ คือธนาคารกสิกรไทยและธนาคารโลก
โดย IFC จนสามารถนำพา SPCG เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระดมทุนกว่า ๖,๐๐๐ ล้านบาท และกู้เงิน ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อพัฒนา ๓๖ โครงการกว่า ๒๖๐ MW เมื่อปี ๒๕๕๗ สร้างงานกว่า ๒๐,๐๐๐ แรงงาน ช่วยลดสภาวะโลกร้อนกว่า ๒๑๐,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ชุมชนกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน จากความสำเร็จในรูปแบบธุรกิจที่คิดค้นจากตนเองได้สร้างความเชื่อมั่นให้รัฐบาล กำหนดให้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในพลังงานหลักเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้พลังงานไทย และทำให้นักลงทุนอื่นๆเกิดความมั่นใจขยายโอกาสการลงทุนอีกมากมาย “พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียน เป็นพลังงานสะอาด ไม่มีมลภาวะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง Business Model โซลาร์ฟาร์ม เริ่มการลงทุนจากโครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งแรกที่จังหวัดนครราชสีมา หรือโครงการโซลาร์ฟาร์ม (โคราช ๑) เริ่มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และส่งเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งในปัจจุบัน SPCG สามารถพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกว่า โซลาร์ฟาร์ม จำนวน ๓๖ โครงการ รวมกำลังการผลิตกว่า ๒๖๐ เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุนประมาณ ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท และสามารถช่วยลดสภาวะโลกร้อน เทียบเท่ากับลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของโลกประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ ตัน CO2 ต่อปี”

นอกจากนี้ ดร. วันดี ยังได้เล่าถึงงานในตำแหน่งประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ว่า มีหน้าที่ดูแลองค์กรสมาชิกกว่า ๒๑๓ องค์กรทั่วประเทศและมีบทบาทสำคัญในการประสานระหว่างภาครัฐและองค์กรสตรีเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพสตรีในด้านฝีมือและคุณภาพชีวิต การสร้างงาน ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานให้วันที่ ๑ สิงหาคม เป็นวันสตรีไทย ซึ่งจะมีการคัดสรรสตรีไทยดีเด่นจากทั่วประเทศที่ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคม พร้อมด้วยเยาวสตรีที่เป็นแบบอย่างที่ดี เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เป็นประจำทุกปี นอกจากนั้นสภาสตรีฯยังได้น้อมนำทำหน้าที่สตรีไทย ๔ ประการ คือ ๑.เป็นแม่บ้านที่ดี ๒.เป็นแม่ที่ดีของลูก ๓.รักษาธำรงค์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของไทย ๔.หมั่นฝึกฝนตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ