๑๗๕.สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯเรียนเชิญกรรมการทุกคณะประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒
๐๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ดร.วันดี  กุญชรยาคง จุลเจริญ) ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เป็นประธานเปิดประชุมการเตรียมการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีประธานคณะกรรมการจัดงาน วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ จากทุกฝ่าย พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมบ้านพระกรุณานิวาสน์ ๒ สำนักงานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ บ้านพระกรุณานิวาสน์  ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด