๑๗๓. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติเป็นผู้ร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “Innovate4Climate” จัดขึ้นโดย World Bank Group
๐๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ได้รับเกียรติจากธนาคารโลก (World Bank Group) เชิญเป็นผู้ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “Innovate 4 Climate” ร่วมกับ Ms. Margaret-Ann Splawn – Executive Director of Climate Markets & Investment Association (CIMA), Mr. Stefano De Clara - Director, International Policy, International Emissions Trading Association (IETA), Ms. Valvanera Ulargui Aparicio, General Director of the Climate Change Office, Government of Spain โดยมี Mr. Jan-Willem van de Ven - Head of Climate Finance and Carbon Markets, EBRD และ Mr. Jonathan  Coony Senior Private Sector Specialist, World Bank เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ Marina Bay Sands Expo and Convention Centre, ประเทศสิงคโปร์


ดร.วันดีกล่าวว่า วิกฤติการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ ส่งผลกระทบ สร้างความเสียหายให้กับมวลมนุษยโลกมากมาย ทั้งทางด้านอาหาร ด้านภัยธรรมชาติ สภาพวิกฤติทางอากาศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน ในการที่จะลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศทางโลก ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) กว่า ๒๖๐ เมกะวัตต์ ในประเทศไทยและอาเซียน ซึ่งสามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กว่า ๒๐๐,๐๐๐ ตัน CO2 ต่อปี และในฐานะประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รณรงค์ให้สตรีไทยช่วยกันประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และรักษาสิ่งแวดล้อม


Ms. Valvanera กล่าวว่า รัฐบาลสเปน ให้ความสำคัญยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างนโยบาย เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศ 

Ms. Margaret-Ann กล่าวว่า การจัดตั้งกองทุน เพื่อส่งเสริมในกิจกรรมการลงทุนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

Mr. Stefano กล่าวว่า การบริหารนโยบายในการลดสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของบริษัทต่างๆ 
จะช่วยทำให้เกิดแนวร่วมของภาครัฐและประเทศ เพื่อส่งผลการเปลี่ยนแปลงพร้อมกันทั่วโลก