๑๗๑. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติจาก Mr. Steve Tappin – Host BBC CEO GURU ในการบรรยายแก่ผู้บริหารในธุรกิจ E-Commerce
๐๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) พร้อมด้วย คุณวรชา กุญชรยาคง ได้รับเกียรติจาก Mr. Steve Tappin – Host BBC CEO GURU ให้ไปบรรยายแก่ผู้บริหารในธุรกิจ E-Commerce ณ ประเทศอังกฤษ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารนำแนวคิด ปัญหา อุปสรรคของผู้ประกอบการ ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจในความรับผิดชอบของตนเอง

ดร.วันดี กล่าวว่า สืบเนื่องมาจาก รัฐบาลสมัยที่ ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีนโยบายสนับสนุนด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท (แสงอาทิตย์, น้ำ และ ลม) แต่ไม่มีบุคคลใดสนใจ ตนจึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจและเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จึงได้จัดทำ Business Model ขึ้นมาด้วยความเชื่อมั่น ซึ่งในช่วงเริ่มต้น การบุกเบิกและการพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย เคยประสบปัญหาในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสถาบันการเงิน เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยทำมาก่อน

อีกทั้งการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่มีข้อจำกัดอย่างมาก ทำให้สถาบันการเงินไม่มีข้อมูลด้านความเสี่ยง จำเป็นต้องระดมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุน จนกระทั่ง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่ช่วยสนันสนุนทางด้านการเงินอัตราหนี้สินต่อทุนที่ ๖๐:๔๐ ทำให้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมาย ซึ่งยาวนานกว่า ๑ ปี จนพัฒนาโครงการแรกได้ประสบความสำเร็จ คือ โครงการโซลาร์ฟาร์ม (โคราช ๑) จังหวัดนครราชสีมา

หลังจากนั้น ธนาคารฯ ได้ขอประเมินการดำเนินงานของโครงการโซลาร์ฟาร์มเป็นระยะเวลา ๖ เดือน ก่อนเริ่มพัฒนาโครงการที่ ๒ ซึ่งผลปรากฎว่าใน ๓ เดือนแรกการผลิตไฟฟ้าดีกว่าเป้าหมายมากกว่า ๓๐% ธนาคารฯ จึงตัดสินใจสนับสนุนเงินลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการที่เหลือ ตลอดจนนำเงินกู้จาก Clean Technology fund มาร่วมให้กู้กับสถาบันการเงินอื่นๆ อีก ๖ แห่ง ภายใต้การจัดการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทำให้สามารถพัฒนาโครงการต่อเนื่องได้ครบ ๓๖ โครงการ จนประสบความสำเร็จในปี ๒๕๕๗