๑๗๒. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธีเปิดโครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ ๒” เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา
๐๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิดโครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ ๒” เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา

สำหรับ โครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๖๑ โดยความร่วมมือขององค์กรต่างๆ เช่น สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป่าไม้ กรมที่ดิน ส่วนราชการอำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด รวมทั้งหน่วยงานเอกชนต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๑ พรรษา โดยได้ดำเนินการปรับพื้นที่ และปลูกต้นไม้จำนวน ๑๙ ไร่เศษ พร้อมกันนั้นได้รวบรวมปัจจัยซื้อที่ดินอีกประมาณ ๙๒ ไร่ ถวายวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์

ขณะที่ในปี ๒๕๖๒ นี้ คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ได้รับประทานพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระอนุญาตให้สานต่อโครงการดังกล่าว เป็นปีที่ ๒ โดยได้ดำเนินการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา คือมีการสร้างฝายน้ำล้น จำนวน ๒ ฝาย จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ขุดสระ และปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ กว่า ๑๐,๐๐๐ ต้น บนพื้นที่ ๙๒ ไร่ มีคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันนี้กว่า ๒,๐๐๐ คน ทั้งนี้สมเด็จพระสังฆราชยังได้ประทานต้นไม้ให้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๒ ต้น เพื่อปลูกเป็นปฐมฤกษ์ในโอกาสนี้ด้วย โครงการดังกล่าว จัดขึ้น ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่สอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง