๑๗๐.สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมจัดโครงการ “ออมไม่อด จดไม่จน “ ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๐๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ฝ่ายวิชาการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางกรแก้ว  วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการ จัดโครงการ"ออมไม่อด จดไม่จน" เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เป็นการปูพื้นฐานให้กับเยาวชนนักเรียน มีนิสัยรักการออมโดยผ่านการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย รู้จักการคิดคำนวณ รู้คุณค่าของเงิน และมีวินัยทางการเงิน ส่งผลให้มีความมั่นคงทางการเงินในอนาคต โดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดส่งวิทยากร มาเป็นผู้บรรยาย และให้การสนับสนุนสมุดบันทึกบัญชี จำนวน ๓๒๐ เล่ม กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับการจัด    โครงการ “ออมไม่อด จดไม่จน” มีนักเรียนและคณาจารย์จากโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก ณ  โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

โครงการ"ออมไม่อด จดไม่จน" ประจำปี ๒๕๖๒   ฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายจากประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ให้ดำเนินการร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อผลักดันให้เด็กนักเรียน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังของชาติในอนาคต เป็นต้นแบบขับเคลื่อนการจดบันทึกบัญชีและเป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับบุคคลในครอบครัวและบุคคลผู้ใกล้ชิดผ่านการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย  อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังการสร้างวินัย ความมั่นคงทางการเงิน ให้เยาวชนรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงิน นำไปสู่การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด