๑๖๙. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯนำคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

              เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ดร.วันดี  กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) นำคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   ๖๗ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องส่ง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ภาพ: ยุพดี สัตตะรุจาวงษ์

 ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด