ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

เมื่อวัน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระเมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินประทับบนพลับพลาอิศริยาภรณ์ ได้ถวายพัดและย่ามที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนา และพระสงฆ์ ๑๕ รูป ที่สวดศราทธพรตคาถา จากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์พร้อมด้วยตู้สังเค็ดที่ระลึกและทรงทอดผ้าไตรก่อนลงจากพลับพลาอิศริยาภรณ์

จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระเมรุ ถวายเครื่องราชสักการะพระศพ ข้างพระโกฐพระศพ แล้วพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชาวพนักงานประโคม สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ จากนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์ต่างประเทศ พระบรมวงศานุวงศ์ ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานองค์กรอิสระ คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ผู้นำศาสนา ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ผู้มีตำแหน่งเฝ้าฯ ขึ้นถวายพระเพลิงพระศพฯตามลำดับ

เมื่อเวลา ๒๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปในการพระราชพิธีเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จริง ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ในการนี้ทรงทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงจุดไฟที่ชนวนพระราชทานเพลิงพระศพแล้วทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ จากนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ข้าราชการ ทหาร พลเรือน ขึ้นถวายพระเพลิงตามลำดับ

ต่อมาเวลา ๒๒.๓๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปทรงทอดผ้าไตรกองฟอน แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ในการนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) พร้อมด้วยรองประธาน คุณวิภาศิริ มะกรสาร ประธานกรรมการบริหาร คุณจิตรี จิวสันติการ และกรรมการสมาชิกสมทบ คุณระเบียบ ศิริวิเสโสกุล เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ด้วย