สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๕๘ "สิทธิมนุษยชนกับการเดินหน้าประเทศไทย"
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมงาน "สิทธิมนุษยชนกับการเดินหน้าประเทศไทย" เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๕๘ โดย ดร.วันดี ได้มอบหมายให้  นางเบญจมาศ  ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  พร้อมด้วย รองเลขาธิการ  นางทิพวรรณ  กิตติสถาพร            และนางวราพร  พิพิธสุขสันต์  เป็นผู้แทน ณ ห้องแกรนด์ A-B ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อเรื่อง "สิทธิมนุษยชนกับการเดินหน้าประเทศไทย" การมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๘ การมอบรางวัลการแข่งขันโต้สาระวาทีส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนฯ การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานเครือข่าย และการฉายถาพยนตร์สารคดีเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน