ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีร่วมประชุม 14th Meeting of the ASEAN Committee on Women and the 7th ACW+3 Meeting ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) พร้อมด้วย ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานสภาสตรีฯ, เดินทางมาร่วมประชุม 14th Meeting of the ASEAN Committee on Women and the 7th ACW+3 Meeting ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในการนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ในฐานะ President of ASEAN Confederation Women Organization (ACWO) ซึ่งประกอบด้วยผู้นำองค์กรสตรีชั้นนำจาก ๑๐ ประเทศ มีสำนักเลขาธิการอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของ ACWO ในช่วงปีที่ผ่านมา และแสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ เพื่อเสริมสร้างพลังสตรี ASEAN ในการร่วมมือกันเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี พัฒนาประชาคมอาเซียนให้มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและความมั่นคง ยั่งยืน ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อม การลดโลกร้อนและการรักษาธรรมชาติให้สมดุล เพื่อส่งผ่านสังคมที่ยั่งยืนและโลกที่สวยงามแก่อนุชนในอนาคต