สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๐๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) พร้อมด้วย    
คุณจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาประธานฯ, คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหาร,  คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ, ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธาน, คุณวิภาศิริ มะกรสาร รองประธาน,  คุณวราพร พิพิธสุขสันต์ รองเลขาธิการ, คุณสุกัญชญา ตันสุหัช กรรมการอำนวยการ และ คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล กรรมการอำนวยการ และสมาชิกสมทบ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดโดย สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม