สภาสตรีแห่งชาติฯ ประกาศผลสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี ๒๕๖๑
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๕๐ น. ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์  ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานคณะกรรมการการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยของสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางสาวจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีฯ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ  นางสาวเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์  กรรมการบริหาร นางนลินรัตน์ ลิ้มปราชญา เหรัญญิก  และคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นางเยาวมาลย์  วัชระเรืองศรี  นางสาวณัฎฐ์ปภาณ  จันทร์ละมูล  นางสาวธัญมน เจริญรุ่งศิริ  นางวรรณพร  บวรวราภรณ์ นางกัณตนา  ตันพิพัฒน์ นางศศิกร  หงสกุล  และ นางสุกัญญา นิยมมาลัย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีหมุนวงล้อดังกล่าว ณ  อาคารแพทยพัฒน์ ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยของสภาสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้

รางวัลที่ ๑ มี ๑ รางวัล ทองคำแท่งหนัก ๒๐ บาท

เลขที่ออก  ๓๔๐๔๙

รางวัลที่ ๒  มี ๒ รางวัล ทองคำแท่งหนัก ๑๐ บาท

เลขที่ออก ๐๐๘๐๓  และ ๐๐๖๐๙

รางวัลที่ ๓ มี ๓ รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก ๒  บาท

เลขที่ออก ๐๓๒๑๙ , ๐๕๙๑๓ และ ๒๕๘๒๐

รางวัลที่ 4 มี ๔ รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก ๑  บาท

เลขที่ออก  ๔๘๐๕๗, ๓๓๗๙๔,๑๘๘๖๓   และ ๓๐๘๖๑

รางวัลที่ ๕  มี ๕ รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก ๒ สลึง

เลขที่ออก ๔๙๖๙๔, ๐๖๙๙๗ , ๑๗๐๔๓, ๑๐๑๗๘ และ ๔๔๗๘๙  

รางวัลเลขท้าย ๔ ตัว  หมุน ๓ ครั้ง มี ๑๕ รางวัล เช็คของขวัญมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท 

เลขที่ออก  ๙๓๒๘, ๙๕๗๙ และ ๕๐๔๙

รางวัลเลขท้าย ๓  ตัว  หมุน ๑ ครั้ง มี ๕๐ รางวัล เช็คของขวัญมูลค่า ๒,๐๐๐  บาท

เลขที่ออก  ๖๐๔

รางวัลเลขท้าย ๒ ตัว หมุน ๑ ครั้ง มี ๕๐๐ รางวัล เช็คของขวัญมูลค่า ๑,๐๐๐   บาท

เลขที่ออก ๑๙

          ในนามของคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลทุกท่านและขออนุโมทนา ร่วมบุญด้วยกัน มา ณ โอกาสนี้

          เงื่อนไข : ติดต่อขอรับรางวัลได้ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  ณ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๐๙๕๗, ๐-๒๒๘๑-๐๐๘๑