ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย ดร.วันเพ็ญ  พงษ์เก่า  กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าพบ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อหารือแนวทางการประสานความร่วมมือการจัดโครงการประกวดเยาวสตรีไทยดี ภายใต้การจัดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๖๑
ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

          ด้วยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้กำหนดจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวาระเฉลิมฉลองวันสตรีไทย ในวันที่ ๑ สิงหาคม โดยจัดให้มี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กิจกรรมคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น กิจกรรมคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น นิทรรศการ  และการออกร้านจำหน่ายสินค้า ในวันที่  ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

          การจัดงานครั้งนี้  สภาสตรีแห่งชาติฯ  ได้ดำเนินการจัดโครงการ “เยาวสตรีไทยดีเด่น” เพื่อคัดเลือกเยาวสตรีไทยที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้านมารยาทไทย รำไทย งานฝีมือไทย   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กล้าพูด กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมกับความเป็นเยาวสตรีไทย

โดยจัดประกวดเยาวสตรีไทยดีเด่น ๒ ประเภทดังนี้ 

๑. เยาวสตรีสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ในระดับการศึกษาต่อไปนี้

๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

๑.๓  ระดับอุดมศึกษา หรือหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

๒. เยาวสตรีสืบสานวรรณกรรมไทย “การประกวดเรียงความเกี่ยวกับแม่

          (เยาวสตรีที่มีอายุระหว่าง ๑๕-๒๐ ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

                   เพื่อคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ เข้ารับโล่พระราชทาน ในวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยนักเรียนสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และจะทำการคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๑๔ และวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย