สภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะสหพันธ์สตรีเซินเจิ้น ศึกษาดูงานกรมกิจการเด็กและเยาวชน
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางศรีวรรณ  สายฟ้า  กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นหัวหน้าคณะนำคณะกรรมการและองค์กรสมาชิกประกอบด้วย นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการฝ่ายต่างประเทศ อาทิ ดร.โสภาพิมพ์ เศรษฐบุตร สิมะกุลธร นางสรวณี  กู้ประเสริฐ นางเยาวมาลย์  วัชระเรืองศรี นางสาววัชรี วรรณศรี นำมาดามหม่าหง ประธานสหพันธ์สตรีเสินเจิ้นและคณะ เข้าพบ นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและ เยาวชน จากนั้นกรมกรมกิจการเด็กและ เยาวชน มอบให้นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก บรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่าง สหพันธ์สตรีเซินเจิ้น และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ กรมกรมกิจการเด็กและ เยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          มาดามหม่าหง ประธานสหพันธ์สตรีเสินเจิ้น กล่าวว่า ประชากรเมืองเสินเจิ้น  มีประมาณ ๒๐ ล้าน การเดินทางมาครั้งนี้ นอกจากมาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแล้วได้เรียนรู้วิธีทำงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และสภาสตรีแห่งชาติฯ ด้วยปัจจุบันสตรีทุกประเทศพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ  การเดินทางมาพบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเสริมสร้างให้สตรีมีมุมมองใหม่ๆเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดพลังเข้มแข็ง จากสถาบันครอบครัว สู่ชุมชน และระดับประทศ ในวันนี้นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการได้มีโอกาสศึกษากระบวนการทำงานของ ๒ องค์กร  โดย ประธานสหพันธ์สตรีเสินเจิ้น กล่าวปิดท้ายขอขอบคุณในการต้อนรับที่อบอุ่นของสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น