สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงาน คอนเสิร์ตวัฒนธรรมนำไทย : ไทยนิยม...สู่นิยมไทย
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

           เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.  ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางสาเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ นางสาวจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ นำผู้แทนองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ รับชมงานวัฒนธรรมนำไทย : ไทยนิยม...สู่นิยมไทย  ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตควบคู่เสวนาที่นำเอาวัฒนธรรมไทยมาร้อยเรียงผสานเป็นบทเพลงสุดไพเราะ บรรเลงโดย Kasetsart Wind Symphony วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีผลงานในระดับโลกกับรางวัลเหรียญทองเกียรตินิยม (Gold with distinction)  การประกวดดนตรีโลก World Music Contest 2017   ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

           ในโอกาสนี้นางวิภาศิริ มะกรสาร  รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้บริจาคเงินสมทบทุน "กองทุนพัฒนาดนตรี"  จำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยกล่าวว่า มีความประทับใจและชื่นชมแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและขยายผลองค์ความรู้ให้กับเยาวชนดังนั้นจึงได้ร่วมมอบเงินเพื่อสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยในการขยายผลองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ ในแง่มุมของกลวิธีการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกผ่านสื่อภาพและดนตรี และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์