ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ว่าที่ประธานสภาสตรีแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการวันสตรีไทยสายใยช่วยเหลือสังคมและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ว่าที่ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการวันสตรีไทยสายใยช่วยเหลือสังคมและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยมีพี่น้องประชาชนในจังหวัดอยุธยา 204 ตำบลตำบลละ 2 ท่าน รวม 408 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทราบถึงปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กมิใช่ปัญหาในครอบครัวแต่เป็นปัญหาของสังคมที่จะต้องร่วมมือกันแก้ไขให้สังคมไทยโดยเฉพาะในจังหวัดอยุธยาปลอดภัยไร้ความรุนแรง จัดโดยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ดร.วันดี ได้ให้วิสัยทัศน์ในการบริหารงานกิจการของสภาสตรีเพื่อขับเคลื่อนกิจการของสมาคม บรรลุวัตถุประสงค์แก่องค์กรสมาชิก