สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 : ๑ มกราคม ๒๕๖๑
๐๓ มกราคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ นางสาวปภารัฐ ชูกลิ่น กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ , กรรมการ และ สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๕ รูป ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นศิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว ณ วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพ

          จากนั้นเวลา ๐๘.๓๐ น. ร่วม ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยได้ถวายแจกันดอกไม้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย พร้อมทั้งถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง