สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมมงคล ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๐๓ มกราคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ และสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า กรรมการอำนวยการ นางระเบียบ ศิริวิเสโสกุล นางพิชยา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หอรุ่งเรือง นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี นางณัฏฐ์ภาณ จันทร์ละมูล นางธนชานันท์  พัฒนาดี ดร.เกศสุพิชญ์ ธนนันท์โสภณ นางฉัตรนิฎฐา สอนแววโรจนะ กรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ  ร่วม พิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมมงคล ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งเพื่อสร้างความสงบจิตใจต้อนรับปีใหม่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ แจ่มใส เป็นศิริมงคล แก่ตนเอง และครอบครัว  ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ