สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ : ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๐๓ มกราคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางวิภาศิริ  มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และประธานฝ่ายศาสนา นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า กรรมการอำนวยการ  นางระเบียบ ศิริวิเสโสกุล นางณัฐมลตร์ ศิริศักดิ์สิทธิ์ นางวรรณวิไล ฟุ้งลัดดา นางศิริเพ็ญ  วิจารณกุล เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม