สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเสื้อหนาวให้ไออุ่นแก่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย : ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๐๓ มกราคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เชียงราย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ "ชมรมคนดีศรีเชียงราย"และคณะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการให้ไออุ่นแก่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายโดยให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง “แท้ที่จริงทุกคนเป็นคนดี”แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีผู้ต้องคดีและถูกกักกันตัวไว้รอการพิพากษาจากศาล ให้รู้จักผิด ชอบ ชั่ว ดี และมีพลังใจที่จะแก้ไขตัวเองเพื่อกลับตัวเป็นดีของครอบครัวและสังคมในวันข้างหน้า เสร็จจากการให้ความรู้ คณะทำงานได้ร่วมกันแจกเสื้อกันหนาวแทนไออุ่นจากความรักและความห่วงใยของผู้ใหญ่ใจดี บรรยากาศตอนนี้มีน้ำตาไหลซึมเริ่มต้นจากน้องเยาวชนและมาถึงผู้ใหญ่ใจดีที่หลายท่านกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ โครงการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายทุกฝ่ายจนบรรลุผลตามความมุ่งหมายทุกประการ  ณ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย