ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมเยือนสตรีไทยดีเด่นและเปิดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองลูกนิมิตอุโบสถ วัดแสงอรุณ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร : ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย        นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมเยือน นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ สตรีไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙ เจ้าของ บริษัท เฉาก๋วยชากังราว จำกัด  โดยมี ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์  ให้การต้อนรับด้วย   เฉาก๋วย แบรนด์ชากังราว มีความพิถีพิถันในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรใบเฉาก๊วยเพื่อมาผลิตเป็นเมนูเฉาก๊วยเย็นๆ โดยนำใบเฉาก๊วยจากอินโดนีเซียมาใช้เป็นส่วนผสม ซึ่งใบเฉาก๊วยจากอินโดนีเซียมีคุณภาพและสะอาดและมีความเหนียวพิเศษ ใช้เทคโนโลยีการผลิตนำหม้อแจ๊คเก็ตซึ่งเป็นหม้อหรือถังที่มีโครงสร้าง ๒ ชั้น เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อน และหม้อบอยเลอร์ หรือหม้อไอน้ำ มีกำลังการผลิตกรอกเฉาก๊วยได้ชั่วโมงละ ๒,๔๐๐ ถุง จำนวน ๗ ตัว ซึ่ง ๑ วันผลิตได้ ๒๐๐,๐๐๐ ถุงต่อวัน

        จากนั้นเวลา ๐๙.๒๙ น. เดินทางถึง วัดแสงอรุณ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองลูกนิมิตอุโบสถ  โดยมี นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ให้การต้อนรับ  วัดแสงอรุณ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้ก่อสร้างอุโบสถขึ้นภายใต้การนำของ พระครูมงคลวิเชียร เจ้าอาวาสวัดแสงอรุณ และคณะศรัทธาญาติโยมร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ นับเป็นศิริมงคลเป็นอย่างยิ่ง