สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ : ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  มอบหมายให้นางวิภาศิริ  มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และประธานฝ่ายศาสนา นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ นางณัฐมลตร์ ศิริศักดิ์สิทธิ์ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ นางสาวทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี และนางพิชยา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หอรุ่งเรือง กรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธี ณ พระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามวรวิหาร