สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่ง - เหรียญพระพุทธโสธร “รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐": ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะประธานฝ่ายรณรงค์หาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานโครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญพระพุทธโสธร “รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐" นางวิภาศิริ มะกรสาร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่ง - เหรียญพระพุทธโสธร “รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐" เพื่อความเป็นสิริมงคล

         เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระเมตตาเป็นประธานจุดเทียนชัยในพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่ง-เหรียญพระพุทธโสธร “รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ 60" ประดับพระนามย่อ ออป. และทรงมีพระเมตตาร่วมนั่งอธิษฐานจิตภาวนา ในช่วงที่พระสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร จำนวน 9 รูป นำโดยพระพรหมมุนี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์อันเป็นมงคลในพิธี ต่อมาพระเกจิอาจารย์ ได้แก่ พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์ ปิยวัณโณ) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) วัดชินวรารามวรวิหาร จังหวัดปทุมธานี พระมงคลกิจโกศล (หลวงปู่ฤษีตาไฟ) วัดเทพหิรัญ จังหวัดชัยนาท พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตโต) วัดโนนสว่าง จังหวัดอุดรธานี พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (อิฏฐ์ ภททจาโร) วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม และพระครูพิจิตรสรคุณ (หลวงพ่อพร ปภากโร) วัดบางแก้ว จังหวัดนครปฐม นั่งเจริญจิตภาวนา เพื่อให้วัตถุมงคลรุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นมหามงคลต่อผู้บริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

          มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญพระพุทธโสธร “รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60” ซึ่งมีการเปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มีผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองเป็นยอดทั้งสิ้น กว่า 30 ล้านบาท อันเนื่องมาจากพระบารมีแห่งหลวงพ่อพุทธโสธร รวมทั้ง สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และความใจบุญของคนไทย โดยจะดำเนินการสร้างตามจำนวนที่มีการสั่งจองเท่านั้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลในมูลนิธิ ฯ และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศ ในการช่วยเหลือให้เด็กยากไร้ได้เรียนหนังสือ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนติดต่อกันมาทุกปี และที่สำคัญการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญพระพุทธโสธร “รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60” นี้ มูลนิธิฯ ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานอักษรพระนาม “ออป.” ประดิษฐานผ้าทิพย์พระกริ่งพระพุทธโสธร จึงถือได้ว่า ผู้ที่สั่งจองจะได้สิ่งที่เป็นศิริมงคล คือ พระพุทธโสธร ที่มีพระนามย่อแห่งสมเด็จพระสังฆราชผู้มีน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรม