คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 25 (พ.ศ. 2558 -2561) จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ
๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ บ้านมนังคศิลา ได้มีการปฐมนิเทศคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ 25 (พ.ศ. 2558 – 2561) โดยมีนางยุวดี นิ่มสมบุญ อดีตประธานสภาตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 20 (พ.ศ. 2543-2546) เป็นประธานในการปฐมนิเทศ เพื่อให้การบริหารงานสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามธรรมนูญสภาสตรีแห่งชาติฯ  ที่ได้บัญญัติไว้

หลังจากนั้น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ 25 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ เพื่อรับทราบนโยบาย 7 ประการ ดังนี้

  1. ส่งเสริมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
  2. เสริมสร้างบทบาทและสิทธิสตรีในบริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้ได้รับความเสมอภาคระหว่างหญิงชายอย่างเท่าเทียมกัน
  3. เสริมสร้างศักยภาพทางด้านอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต เพื่อให้สตรีไทยได้มีบทบาทเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมแก่ประเทศชาติ
  4. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรสมาชิกสตรีทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือแบ่งปันในสตรี ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และผลักดันให้มีพระราชบัญญัติสภาสตรีแห่งชาติฯ
  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาม ควบคู่กับการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
  6. พัฒนาศักยภาพ บทบาทสตรีไทยให้เป็นที่ยอมรับ ก้าวไกลสู่สังคมประชาคมอาเซียน และองค์กรสากล
  7. เสริมสร้างความมั่นคง สง่างามของอาคารที่ทำงานให้สมศักดิ์ศรี สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์