๓๒๒. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯแสดงความชื่นชม นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม ร่วมเปิดโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงานและมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๓๐ คัน โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

วันอังคารที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ในที่ทำงาน โดยมี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม/กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัด ผู้แทน สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัด ,นางสาวทิพวรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัด และนางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน (Gender Equality in workplace)

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นผู้สนับสนุนการทำงานของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม นำโดยนางสาวณัฏฐ์ปภาณ  จันทร์ละมูลนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม เป็นโอกาสที่ดีสำหรับสภาสมาคมสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่ได้สนับสนุนรถวีลแชร์ จำนวน ๓๐ คัน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ๖๐ ห่อ (๑,๐๘๐ ชิ้น) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โครงการสภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์ให้กับจังหวัดนครปฐมไว้เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้พิการ/ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในพื้นที่ ตลอดจนได้ลงพื้นที่ร่วมเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม และร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่องการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเพื่อความสุขของทุกคน และที่สำคัญได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ(Gender Equality in workplace)

 นางสาวสุกัญญา กล่าวเพิ่มเติม แสดงความชื่นชม นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ขอชื่นชมและขอขอบคุณหน่วยงานและสถานประกอบการทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการนี้และเป็นกำลังใจให้กลุ่มคนเปราะบางให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

           

             นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม/ กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม เป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้สนับสนุนให้จัดโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน (Gender Equality in workplace) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการยอมรับความแตกต่างด้านเพศภาวะ รวมถึงเพิ่มบทบาทของผู้ประกอบการการสตรีในสถานประกอบการจังหวัดนครปฐม ตลอดจนสร้างกระแสสังคมให้เห็นศักยภาพของทุกคนที่แตกต่างกันโดยการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และสนับสนุนการดูแลเรื่องสวัสดิการให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ การดำเนินโครงการดังกล่าวสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม นครปฐม ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  สรรหาผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน  ๓๒ แห่ง สำนักงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สรรหากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านสตรี รวมจำนวน ๗ องค์กร และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๔ หน่วยงาน

          นอกจากนี้ ภายในงานนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบรถวีลแชร์ จำนวน ๓๐ คัน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ๖๐ ห่อ (๑,๐๘๐ ชิ้น) ให้ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นำไปมอบให้ผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น  และมีการเสวนาเรื่องการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเพื่อความสุขของทุกคน  วทีเสวนา เรื่อง การสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเพื่อความสุขของทุกคน ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ Mr. Renaud Meyer, the UNDP’s Resident Representative for Thailand  ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ BPW Asia Pacific Regional Coordinator

ประธานประสานงานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ของ สธวท. สากล นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม และ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒ ท่าน  จากนั้นได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี และนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมมอบป้ายและเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการรวมจำนวน ๖๕ แห่ง อีกด้วย

 

 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ