๓๒๑. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ และเงินช่วยเหลือให้กับผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม
๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

   วันอังคารที่ ๑๙  กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.  นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ และเงินช่วยเหลือ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางวรณัน สวนทอง นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และนางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม/กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ในการมอบรถเข็นวีลแชร์ และเงินช่วยเหลือ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบถุงยังชีพ ผ้าขนหนู และนมดัชมิลล์ ให้กับผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ พื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน ๔ ราย ได้แก่

        ๑ นางอมรรัตน์ มั่นคง อายุ ๕๔ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๐/๕  ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์

        ๒. นางสาวมณีรัตน์ วัดรุ่ง อายุ ๔๕  ปี บ้านเลขที่ ๑๒๘ ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์

        ๓. นางชำนาญ กอนสุข อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่ ๒๒/๒ หมู่  ๓ ตำบลวังเย็น

        ๔.. นางสาวอรุณ พูนขวัญ อายุ ๗๖ ปี บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ ๕ ตำบลวังเย็น

 

 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ