๒๗๐. ขอเชิญชวนเปิดหมายเลข ๒ รับชมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เผยแพร่ออกอากาศ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล(ลำดับที่ ๒๔) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ต
๐๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๕ - ๑๖.๐๐ น. ขอเชิญชวนรับชม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)  เผยแพร่ออกอากาศ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  นำคณะกรรมการ และผู้แทนองค์กรสมาชิก  กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล(ลำดับที่ ๒๔)  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)  จะเริ่มเผยแพร่ออกอากาศ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๕ - ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ อยู่ในลำดับที่ ๒๔ จากจำนวนทั้งหมด  ๓๑ หน่วยงาน

 

 

เรียบเรียงข่าว  : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด