๒๔๑. ประธานสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมสมาชิกสมทบฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ได้รับเกียรติจากประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และเลขาธิการฯ เข้าร่วมประชุม ร่วมกับกับคณะกรรมการสมาชิกสมทบ และผู้แทนสมาชิกสมทบ
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ประธานสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ   ชูผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของสมาชิกสมทบ ขอบคุณความสำเร็จด้วยดีทุกกิจกรรมจากความร่วมมือทุกภาคส่วน พร้อมผนึกพลัง เดินหน้า ขานรับนโยบายประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี สร้างพลังสตรี ขับเคลื่อนสังคม ในทุกมิติ

 

วันที่ ๙ มีนาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุม สมาชิกสมทบฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการฯ  ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ร่วมกับกรรมการสมาชิกสมทบ และผู้แทนสมาชิกสมทบ จำนวนประมาณ ๓๐ คน  ณ ห้องประชุมชั้น ๑ บ้านพระกรุณานิวาสน์  

นางสาวเบญจมาศ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้  เป็นการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จราบรื่นด้วยดีในทุกกิจกรรม ทั้งนี้ขอขอบคุณ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการอำนวยการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร  ตลอดจนองค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ที่เป็นพลังสำคัญให้กับการทำกิจกรรมของสมาชิกสมทบฯ อาทิ  งานกฐินพระราชทาน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ ของสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณ และผู้สนับสนุนสินค้า ผู้บริจาคเงินและสิ่งของ รวมถึงอาหาร และทีมงานจำหน่ายสินค้า รวมถึงคณะกรรมการร้านกาชาดสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ฝ่ายต่าง ๆ และ ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์ ช่วยกันจำหน่ายขายสินค้าอย่างแข็งขัน ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

นางสาวเบญจมาศ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ   ได้มอบหมายให้ ประธานสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติและสมาชิกสมทบเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ           พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร   มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล

นอกจากนี้ สมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้เดินทางไปในพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศเพื่อเข้า ร่วม โครงการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ   จัด  “๙๑๐ ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ขาดแคลน” ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ครบตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินต่อไปสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมที่จะผนึกพลังในการ  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี สร้างพลังสตรี เพื่อขับเคลื่อนสังคม ในทุกมิติสืบไป

 

เรียบเรียงข่าว :ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์  นางสาวยุพดี สัตตะรุจาวงษ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด