๒๓๗. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดยกระทรวงแรงงาน
๐๘ มีนาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๘  มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๓๐  น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์  สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทน สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖    ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในการนี้นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมงาน

 

สำหรับการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี สร้างความเสมอภาคและการทำงานที่มีคุณค่า” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน สนับสนุน ส่งเสริมให้สตรีทำงานได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมมีความสุขในการทำงาน โดยพิธีมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่นในการเป็นแบบอย่างที่ดี จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ คน จาก ๘  ประเภทรางวัล

 

 

ภาพ/ข่าว  :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด