๒๓๖. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ ร่วมงาน วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ร่วมแสดง ความยินดี ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่คุณหญิงณัฐิกา วัฒนเวคิน อังอุบลกุล และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ๑๕ สาขา ๕๘ รางวัล
๐๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ ร่วมงาน วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล จำนวน ๑๕ สาขา ๕๘ รางวัล 

ในโอกาสนี้ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่นางแพตริเซีย มงคลวนิช  ประเภทสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประชาชนของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายอีกด้วย ณ ห้องประชุมชั้น ๒ และบริเวณโถงชั้น ๑ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสครีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด